Jelenlegi hely

A Miniszterelnökség 2022/2023. évi pályázati felhívása a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

A Miniszterelnök általános helyettese, mint a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja, a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján a Kárpát-medence szórvány magyarságát segítő Petőfi Sándor Program keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

 

A pályázat célja

A Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett az iránt, hogy az Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a szórvány tekintetében is megvalósítsa. Ezen szándéka által vezérelve, a Magyar Állandó Értekezlet kérését meghallgatva indította útjára a Petőfi Sándor Programot, amely iránt a pandémia ideje alatt is folyamatos igény mutatkozott a fogadószervezetek részéről annak érdekében, hogy az ösztöndíjasok jelenléte segítséget nyújtson a szórványban élő magyar közösségek számára.

Célunk az, hogy a megkezdett munka folytatása által megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A Program célja továbbá, hogy az ösztöndíjasok jelenléte és tevékenysége által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a külhoni magyarság szórvány közösségei számára. Az ösztöndíjasok munkája leginkább a külhoni magyarság identitásának megőrzésében játszik fontos szerepet, mely többek között a magyar nyelv fejlesztésében, a hagyományőrzésben és a magyar kultúra megélésének támogatásában, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében teljesedik ki. A Program további célja, hogy az ösztöndíjasok által a külhoni magyar közösségek számára egy folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítson.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

 

A pályázat tárgya

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az alábbi tematikus feladatkörök ellátására hirdet pályázatot:

 • Cserkésztevékenység
 • Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok, stb.)
 • Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, gyermekfoglalkozások tartása, gyermekotthoni nevelői tevékenység stb.)
 • Közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció és médiatevékenység, kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás).

A Program a 2022/2023 évben legfeljebb 50 fő részére nyújt ösztöndíjat a 2022. augusztus hónap és 2023. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2022. év augusztusától 2023. év június végéig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, a magyarországi programszakasz ideje alatt pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

A magyarországi programszakasz két részből áll: egyrészt a 2022. szeptember 15. és 2023. június 15. közötti külföldi programszakaszt megelőző, 2022 szeptemberében megvalósuló felkészülési időszakból, melynek részét képezi 2022 szeptemberében az oktatási szakasz; másrészt pedig a külföldi programszakaszt követő, záró szakaszból (2023. június hónap), mely tartalmazza a beszámolási időszakot is.

 

A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

 1. a pályázat benyújtásának időpontjában a huszadik életévét betöltötte,
 2. büntetlen előéletű,
 3. magyar állampolgár,
 4. legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 5.  cserkész, hagyományőrző, oktató, nevelő, valamint egyéb közösségszervező tevékenységekben aktívan vesz részt, melyet a jelen programra szóló, szakmai ajánlásokkal igazol,
 6. magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismerete,
 7. vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér, a magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik és a Program záró konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

Az a pályázó, aki korábban a Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként részt vett, úgy az első nyertes pályázatát követő 5 éven belül a Programra legfeljebb még kettő alkalommal nyújthat be pályázatot és ugyanazon célország ismételten megjelölésre kerülhet.

 

A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2022. június 15. . napjától 2022. július 15. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2022. július 15. napjától - 2022. augusztus 5. napjáig. 

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2022. szeptember 15. - 2023. június 15.

 • A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete 2022. szeptember 15. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.
 • A 9 hónapig tartó külhoni programszakasz záró határideje 2023. június 15. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2023. júniusi 25. napja.
 • Amennyiben az Ösztöndíjas 2022. szeptember 15-én nem tudja megkezdeni a külhoni programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj 9 hónapig tartó külföldi programszakaszának időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külhoni programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2023. június 15. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2023. június 25. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a szerződésben megjelölt célország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és költségére eleget tesz.  

 

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Horvátország,
 • Románia,
 • Szerbia,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia

 

A pályázat benyújtási határideje

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció elektronikus úton történő leadásnak a napja.

Kizárólag magyar idő szerint 2022. július 15. 23:59-ig elektronikus úton benyújtott, hiánytalan pályázatokat áll módunkban befogadni.

 

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul: 

Külhoni programszakasz: bruttó 400.000,- Ft/hó, de figyelemmel a tört hónap esetén számított ösztöndíj összegére, ettől eltérő lehet.

Tört hónap esetén az ösztöndíj naptári napok után kerül kifizetésre, az osztószám minden esetben a tárgyhónap napjainak száma.

 

Döntés a pályázatokról

A Miniszterelnökség a döntésről minden pályázót az elektronikus pályázati felületen megjelölt elektronikus levélcímen legkésőbb 2022. augusztus 19. napjáig értesít. 

Az ösztöndíjas jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a pályázó a célterületet elfogadja és arról a Miniszterelnökséget a 13. pontban szereplő elérhetőségen 2022. augusztus 23. napjáig értesítse.

 

Elérhetőség

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet munkaidőben:

Elektronikus elérhetőség: psp@me.gov.hu;

Telefonos elérhetőség: +36 (1) 795-9363

 

A részletes pályázati felhívást ide kattintva érhetik el:

A jelentkezési lapot ide kattintva érheti el:

 

2022.06.14.